PrivacyverklaringAutorijschool Rijbewijsbijrob, gevestigd aan Zuiderstraat 25, 8356DZ in Blokzijl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71825843, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lees op deze pagina over:

Contactgegevens
Persoonsgegevens die wij verwerken
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Geautomatiseerde besluitvorming
Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Contactgegevens

Rijbewijsbijrob
Zuiderstraat 25
8356DZ Blokzijl

De door Rijbewijsbijrob opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Robert Holman, hij is tevens Functionaris Gegevensbescherming, hij is te bereiken via info@rijbewijsbijrob.nl.,

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bij Rijbewijsbijrob verwerk ik de door jezelf verstrekt persoonsgegevens omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– NAW gegevens. Namen, adres en woonplaats;
– telefoonnummer(s);
– geslacht;
– geboortedatum;
– e-mail leerling;
– e-mail betaler;
– bankrekening;

Bij Rijbewijsbijrob gebruik ik de volgende computerprogramma’s of computersystemen:
– PlanGo voor zowel klantenadministratie en facturering als voor onderhoud van telefoonnummers en ophaaladressen
– TopInternet: het reserveringssysteem van het CBR. Alleen als je mij gemachtigd hebt bij het CBR kan ik daar de door jou verstrekte gegevens inzien en daarmee de rijtesten, toetsen en examens inplannen. Als ik voor jou rijtesten, tussentijdse toetsen of examens inplan waarvoor bij het CBR geen machtiging is vereist, gebeurt dit inplannen alleen op jouw verzoek als ik van jou de benodigde persoonsgegevens heb ontvangen.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens

Bij Rijbewijsbijrob verwerk ik de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het adres waar ik je mag ophalen en afzetten;
– het afhandelen van de financiële administratie;
– het inplannen van je toetsen, examens en/of rijtesten;
– om je te kunnen bellen, e-mailen en/of op andere elektronische wijze berichten te sturen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Binnen Rijbewijsbijrob neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@rijbewijsbijrob.nl.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Binnen Rijbewijsbijrob bewaar ik je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en tevens neem ik daarbij de wettelijke bewaartermijn in acht die de wet en de belastingdienst  voorschrijft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik controleer niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@rijbewijsbijrob.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De door mij verzamelde data worden lokaal en in de cloud beveiligd opgeslagen.
Bij Rijbewijsbijrob maak ik gebruik van de meest recente versies van genoemde computersystemen en -applicaties. Dit geldt ook voor de door mij gebruikte anti-virussoftware en internetbeveiligingssoftware. Ik heb een SSL/TLS certificaat op onze website, zo weet u zeker dat uw verbinding met onze website beveiligd is. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Als Rijbewijsbijrob neem ik op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek vanuit Rijbewijsbijrob jouw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijbewijsbijrob. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je bij mij een schriftelijk verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens naar een, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rijbewijsbijrob.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om  de laatste 3 cijfers van het bankrekeningnummer waarmee je betalingen zijn gedaan met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen, op je verzoek.

Bij een vermoeden van onjuistheden op het vlak van privacy wil Rijbewijsbijrob je op de mogelijkheid wijzen dat je een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.